اراک , °۴

پسا آمریکا/ افول امپریالیسم پوشالی آمریکا - به روایت تصویر

افول انسانیت، دموکراسی، لیبرال دموکراسی/ شکستن استخوانهای شیطان بزرگ

بنیاد شهدای رجائی » اخبار جهان » پسا آمریکا/ افول امپریالیسم پوشالی آمریکا - به روایت تصویر
پسا آمریکا/ افول امپریالیسم پوشالی آمریکا - به روایت تصویر

افول انسانیت، دموکراسی، لیبرال دموکراسی/ شکستن استخوانهای شیطان بزرگ