, °

بنیاد شهدای رجائی و تداوم طرح کمکهای مؤمنانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس کرونا (به روایت تصویر)

طی چندین مرحله و با همکاری خیرین اراکی، طرح کمکهای مؤمنانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس کرونا توسط بنیاد شهدای رجائی به انجام رسید.

بنیاد شهدای رجائی » اخبار بنیاد شهدای رجائی » بنیاد شهدای رجائی و تداوم طرح کمکهای مؤمنانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس کرونا (به روایت تصویر)
بنیاد شهدای رجائی و تداوم طرح کمکهای مؤمنانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس کرونا (به روایت تصویر)

طی چندین مرحله و با همکاری خیرین اراکی، طرح کمکهای مؤمنانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس کرونا توسط بنیاد شهدای رجائی به انجام رسید.

بنیاد شهدای رجائی و کمکهای مؤمنانه به روایت تصاویر

 

 

 

 

 

 

1399-07-30
نوشته شده توسط عباس رجائی