, °

تعالی تربیت، غایت منظومه تعلیم و تربیت در اسلام

با پذیرش ارتباط وثیق بین تعلیم و تربیت، اهمیت تعالی تربیت به اثبات رسیده و بر این نکته که تعلیم و تربیت برترین دانش‌ها است صحه گذاشته شده و بیان گردیده است که ثمره‌ی تعلیم و تربیت صحیح تنها به اصلاح فرد منحصر نمی‌شود، بلکه جامعه را هم می‌تواند متحول کند تعلیم و تربیت صحیح، می‌تواند کمال آدمى را برتر از فرشتگان قرار داده و عدم آن، رفتن به قهقرایی پایین‌تر از مرتبه‌ی حیوانات را موجب می‌گردد

بنیاد شهدای رجائی » مقالات » تعالی تربیت، غایت منظومه تعلیم و تربیت در اسلام
تعالی تربیت، غایت منظومه تعلیم و تربیت در اسلام

با پذیرش ارتباط وثیق بین تعلیم و تربیت، اهمیت تعالی تربیت به اثبات رسیده و بر این نکته که تعلیم و تربیت برترین دانش‌ها است صحه گذاشته شده و بیان گردیده است که ثمره‌ی تعلیم و تربیت صحیح تنها به اصلاح فرد منحصر نمی‌شود، بلکه جامعه را هم می‌تواند متحول کند تعلیم و تربیت صحیح، می‌تواند کمال آدمى را برتر از فرشتگان قرار داده و عدم آن، رفتن به قهقرایی پایین‌تر از مرتبه‌ی حیوانات را موجب می‌گردد

 

 

توضیح بشری: وبسایت بشری در راستای انتشار افکار، نظریات و مطالب اندیشمندان مسلمان، مقاله مذکور را عینا و بدون دخل و تصرف منتشر و مسئولیت تمامی مفاد مقاله با نویسندگان آن می باشد.

 /media/uploads/2020/08/23/georgia-paper2-copy.pdf

1399-06-02
نوشته شده توسط عباس رجائی