, °

تعلیم و تربیت، مؤلفه‌ای تأثیر گذار در تکامل انسان

انسان دارای قابلیت‌ها و استعدادهایی است که جانداران دیگر فاقد آن هستند، این ویژگی‌های اختصاصی، نه تنها در جنبه جسمانیت و آفرینش مادی وی به کار رفته است، بلکه انسان، دارا ی ویژگی‌هایی روحانی و معنوی است که سبب امتیاز او از سایر موجودات گردیده و او را یگانه آفرینش و دُردانه عالم هستی قرار داده است.

بنیاد شهدای رجائی » مقالات » تعلیم و تربیت، مؤلفه‌ای تأثیر گذار در تکامل انسان
تعلیم و تربیت، مؤلفه‌ای تأثیر گذار در تکامل انسان

انسان دارای قابلیت‌ها و استعدادهایی است که جانداران دیگر فاقد آن هستند، این ویژگی‌های اختصاصی، نه تنها در جنبه جسمانیت و آفرینش مادی وی به کار رفته است، بلکه انسان، دارا ی ویژگی‌هایی روحانی و معنوی است که سبب امتیاز او از سایر موجودات گردیده و او را یگانه آفرینش و دُردانه عالم هستی قرار داده است.

 

توضیح بشری: وبسایت بشری در راستای انتشار افکار، نظریات و مطالب اندیشمندان مسلمان، مقاله مذکور را عینا و بدون دخل و تصرف منتشر و مسئولیت تمامی مفاد مقاله با نویسندگان آن می باشد.

/media/uploads/2020/08/22/georgia-paper1-copy.pdf 

1399-06-01
نوشته شده توسط عباس رجائی